Có 1 kết quả:

xiā máng

1/1

xiā máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to putter around
(2) to work to no avail