Có 1 kết quả:

xiā hùn

1/1

xiā hùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to muddle along
(2) to live aimlessly