Có 1 kết quả:

xiā māo pèng shàng sǐ hào zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a blind cat finds a dead mouse (idiom)
(2) blind luck