Có 1 kết quả:

míng xuàn

1/1

míng xuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dizziness, nausea etc brought on as a side effect of drug treatment (Chinese medicine)

Một số bài thơ có sử dụng