Có 1 kết quả:

dèng mù níng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a catatonic state
(2) shocked and stunned (idiom)