Có 1 kết quả:

dèng xié yáo gǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

shoegaze (music genre)