Có 1 kết quả:

liào shào

1/1

liào shào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go on sentry duty
(2) to stand guard