Có 1 kết quả:

liào wàng tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) observation tower
(2) lookout tower