Có 1 kết quả:

liǎo rán

1/1

liǎo rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand clearly
(2) evident