Có 1 kết quả:

liǎo jiě

1/1

liǎo jiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand
(2) to realize
(3) to find out