Có 1 kết quả:

zhān qián gù hòu ㄓㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨˋ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to look forward and back
(2) to consider prudently
(3) overcautious