Có 1 kết quả:

zhān bài

1/1

zhān bài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to worship
(2) to gaze with reverence