Có 2 kết quả:

Qú tánjù tán

1/2

Qú tán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha

jù tán

giản thể

Từ điển phổ thông

họ Cù Đàm trong nhà Phật (nguyên trước nhà Phật lấy họ là Cù Đàm, tiếng Phạn là Gautama, sau mới đổi là họ Thích 釋)