Có 1 kết quả:

jué shuò ㄐㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ

1/1

Từ điển phổ thông

già mà vẫn khoẻ mạnh

Từ điển Trung-Anh

hale and hearty