Có 1 kết quả:

zhǔ mù

1/1

zhǔ mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to focus attention upon