Có 1 kết quả:

máo wén cǎo méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese babax (Babax lanceolatus)