Có 1 kết quả:

máo tóu

1/1

máo tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spearhead
(2) barb
(3) an attack or criticism