Có 1 kết quả:

shǐ kǒu fǒu rèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to deny flatly