Có 1 kết quả:

shǐ liàng

1/1

shǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vector (spatial)