Có 1 kết quả:

zhī rén shàn rèn

1/1

zhī rén shàn rèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expert at appointing people according to their abilities (idiom)
(2) to put the right people in the right places