Có 1 kết quả:

zhī qí bù kě ér wéi zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to keep going resolutely despite knowing the task is impossible (idiom)