Có 1 kết quả:

zhī qí rán ér bù zhī qí suǒ yǐ rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to know that it is so but not why it is so (idiom)