Có 1 kết quả:

zhī xiàn

1/1

zhī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

county head magistrate (old)