Có 1 kết quả:

zhī zǐ mò ruò fù

1/1

zhī zǐ mò ruò fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nobody understands one's son better than his father (idiom)