Có 1 kết quả:

zhī zǐ mò ruò fù ㄓ ㄗˇ ㄇㄛˋ ㄖㄨㄛˋ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nobody understands one's son better than his father (idiom)