Có 1 kết quả:

zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bù dài ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

know yourself and know your enemy, and you will never be defeated (idiom, from Sunzi's "The Art of War" 孫子兵法|孙子兵法[Sun1 zi3 Bing1 fa3])