Có 1 kết quả:

zhī bǐ zhī jǐ , bǎi zhàn bù dài ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (idiom, from Sunzi's "The Art of War")