Có 1 kết quả:

zhī chǐ

1/1

zhī chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have a sense of shame