Có 1 kết quả:

zhī ēn bù bào

1/1

Từ điển Trung-Anh

ungrateful