Có 1 kết quả:

zhī yì xíng nán ㄓ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to grasp but difficult to put into practice (idiom)
(2) easier said than done