Có 1 kết quả:

zhī huì

1/1

zhī huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inform
(2) to tell
(3) to notify
(4) notification