Có 1 kết quả:

zhī wú bù yán , yán wú bù jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not hiding anything he knows, not stopping before he has said it through (idiom)
(2) frank
(3) outspoken