Có 1 kết quả:

zhī jué lì

1/1

zhī jué lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ability to perceive
(2) perceptivity
(3) sentience