Có 1 kết quả:

zhī shi fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) intellectual
(2) intelligentsia
(3) learned person