Có 1 kết quả:

jǔ xíng

1/1

jǔ xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rectangle