Có 1 kết quả:

duǎn mìng guǐ

1/1

duǎn mìng guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sb who dies prematurely