Có 1 kết quả:

duǎn shǎo

1/1

duǎn shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be short of the full amount