Có 1 kết quả:

duǎn shí yǔ yīn jì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

short-term phonological memory