Có 1 kết quả:

duǎn chù

1/1

duǎn chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shortcoming
(2) defect
(3) fault
(4) one's weak points