Có 1 kết quả:

duǎn jù lí

1/1

duǎn jù lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short distance
(2) a stone's throw away