Có 1 kết quả:

ǎi bàn jié

1/1

ǎi bàn jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be inferior to
(2) to be of a lower grade than