Có 1 kết quả:

ǎi dūn dūn

1/1

ǎi dūn dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pudgy
(2) dumpy
(3) stumpy