Có 1 kết quả:

ǎi zi li bá jiāng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. choose a general from among the dwarfs
(2) fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)