Có 1 kết quả:

ǎi shù

1/1

ǎi shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short tree
(2) bush
(3) shrub