Có 1 kết quả:

ǎi guā

1/1

ǎi guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eggplant (Cantonese)