Có 1 kết quả:

Shí jǐng

1/1

Shí jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ishii (Japanese surname)

Một số bài thơ có sử dụng