Có 1 kết quả:

shí diāo bǎi

1/1

shí diāo bǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

asparagus