Có 1 kết quả:

Shí jǔ shān

1/1

Shí jǔ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Shijushan or Shizuishan (place name)
(2) variant of Shizuishan 石嘴山[Shi2 zui3 shan1], prefecture level city in Ningxia on the border with Inner Mongolia