Có 1 kết quả:

shí qì

1/1

shí qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stone tool
(2) stone implement