Có 1 kết quả:

shí mò qì lěng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

gas-graphite reactor