Có 1 kết quả:

shí kù mén

1/1

shí kù mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"shikumen" style architecture: traditional (ca. 19th century) residences with courtyards, once common in Shanghai